Disclaimer

De inhoud van www.namenbetekenis.nl is met de grootste zorg samengesteld en we trachten de meest actuele, betrouwbare en correcte informatie weer te geven. Hoewel NamenBetekenis tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt NamenBetekenis expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

NamenBetekenis garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer NamenBetekenis hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat NamenBetekenis altijd de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. NamenBetekenis aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door NamenBetekenis niet geverifieerd.

Cookies

Op deze website gebruiken we cookies om bepaalde functionaliteiten aan te kunnen bieden en jouw gebruik van onze website geanonimiseerd te kunnen analyseren. Voor meer informatie verwijzen we naar ons Cookiereglement (https://www.namenbetekenis.nl/cookies)

Ovename teksten

Op alle teksten en afbeeldingen van deze website rusten rechten, waaronder auteursrecht. Voor overname en/of (gedeeltelijk) gebruik van zowel teksten en/of beeldmateriaal moet je voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen van NamenBetekenis. Een verzoek tot het krijgen van voornoemde toestemming voor het gebruik van teksten en/of ander (beeld)materiaal van de website kan je sturen aan de afdeling communicatie van NamenBetekenis via het e-mailadres info@onlino.nl. Hoewel deze site zeer zorgvuldig is samengesteld, sluit NamenBetekenis iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. De gebruiker van de site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo's, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn ©NamenBetekenis en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wil je iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo's of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met de redactie (info@onlino.nl).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

NamenBetekenis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door eventuele gebreken, vertraging of andere onvolkomenheden, in het bijzonder voor onvolledigheden, niet actuele of onjuiste informatie op de website dan wel die voortvloeit uit enig gebruik of consultatie van de website of (via) een van onze medewerkers van onze helpdesk. NamenBetekenis accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, (gevolgen van) het gebruik of verkregen informatie van andere websites en/of informatiebronnen via de op de Website van X vermelde buttons of links.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van NamenBetekenis.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

NamenBetekenis behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.